Principios Pedagóxicos

a) A formación personalizada, que propicie unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores dos alumnos/as en tódolos ámbitos da vida persoal, familiar e social.

b) A participación e colaboración dos pais/nais e titores/as para contribuir á mellor consecución dos obxectivos educativos.

c) Igualdade  de xénero; o rechazo a todo tipo de discriminación e o respecto a tódalas culturas.

d) Metodoloxía activa que asegure a participación do alumnado no proceso de aprendizaxe.

e) Formación no respecto e defensa do Medio Ambiente.

f) Formación para a paz, a cooperación e a solidariedade entre os pobos.

g) A formación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e do exercicio da tolerancia dentro dos principios democráticos de convivencia.