A nosa pedagoxía

  • Potenciamos unha formación personalizada, que propicie unha educación integral encoñecementos, destrezas e valores do alumnado en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social.
  • Queremos unha escola plural e integradora, rexeitamos todo tipo de discriminación e fomentamos a  igualdade de xénero e o exercicio da tolerancia dentro dos principios democráticos de convivencia.
  • Favorecemos unha estreita relación entre a familia e a escola para así acadar os obxectivos educativos marcados.
  • Educamos e formamos no respecto e na defensa do Medio Ambiente.
  • Inculcamos valores como a paz, a cooperación e a solidariedade entre os pobos.