Orientación

EQUIPO

O actual Departamento de Orientación do Colexio Alba está composto polas seguintes persoas:

Beatriz Ruano Pérez
Psicóloga especialista en psicología clínica

Pablo Sestelo Villafines
Psicólogo

Luis Alonso Rodríguez
Pedagogo
Psicopedagogo
Especialista en Pedagoxía Terapéutica

Vanesa González Fernández
Especialista en Audición e Linguaxe

Naiara Rodríguez Falqué
Especialista en Audición e Linguaxe

Paloma Reigosa Solleiro
Profesora de Apoio
Especialista en Pedagoxía Terapéutica

INTRODUCCIÓN

Para dar resposta a diversidade o fundamental non é clasificar aos alumnos ou centrarnos nas súas limitacións. A resposta adecuada á diversidade supón estructurar situacións de aprendizaxe o suficientemente variadas e flexibles coma para permitir que se acceda a desenvolver, no maior grao posible, o conxunto das capacidades que sinalan os obxectivos das distintas etapas educativas.

Aspectos coma: capacidade personal, estilos de aprendizaxe, intereses individuais, historia escolar, procedencia socio-cultural, etc, perfilan o concepto da diversidade e determinarán as necesidades educativas que cada alumno plantexa e sinalarán a desposta educativa máis axeitada a cada caso.

Contémplanse tanto as necesidades máis transitorias, que con frecuencia poderán ser satisfeitas a traveso dunha axuda temporal, coma outras de carácter máis permanente que esixirán adaptacións máis significativas na proposta curricular e a necesidade de medios máis específicos. Entre unhas e outras existen todo un abanico de posibilidades intermedias, que requirirán, igualmente unha atención individualizadora das necesidades.

OBXECTIVO XERAL

Dar resposta ás necesidades individuais do alumnado, desenvolvendo ao máximo as súas potencialidades. Este obxetivo enmarcarase dentro de catro eixos fundamentais:

A.    Orientación ó profesorado

 • Implicar ó profesorado nas tarefas de acción titorial e orientación educativa
 • Atención á diversidade nunha sociedade multicultural
 • Mellora do clima convivencial nos centros educativos
 • Fomento da valoración do esforzo pola aprendizaxe.

B.    Orientación ó alumnado

 • Deseñar plans de orientación educativa e acción titoriais con fíns preventivos, compensadores e de desenvovemento persoal.
 • Establecer pautas de actuación educativa para o alumnado con NEE do centro

C.    Orientación ó centro

 • Promover programas innovadores para mellora-la calidade educativa do centro

D.    Orientación a pais e nais

 • Potenciar e favorecer as relación entre o centro educativo e as familias
 • Fomenta-la participación das familias nos procesos de ensino- aprendizaxe
 • Asesorar sobre as distintas problemáticas conductuais/psicolóxicas que presentan os alumnos

PROGRAMAS

Así mesmo, estos obxetivos desenvólvense a traves das seguintes actividades e programas.

> Valoración e detección de NEE do alumnado
Detección, intervención e seguimento de problemas e dificultades actitudinais, de aprendizaxe, conductuais, de rendimento escolar e de personalidade. A detección levarase a cabo de forma colectiva e individualizada.

 • Problemas actitudinais, aptitudinais, rendemento escolar e psicolóxicos.
 • Condicións personais de discapacidade psíquica e/ou sensorial.
 • Dificultades de aprendizaje.
 • Condicións persoais sociais ou culturais desfavorecidas ou de descoñecemento da lingua.
 • Alteracións no equilibrio emocional e/ou conductual que interfiren na adquisición das aprendizaxes.

> Programa de orientación
Farase un programa para os alumnos de  4º da E.S.O. de orientación académica e profesional. Nos obxectivos pretenderase básicamente, axudar ás rapazas e rapaces a decidir dun xeito sistemático, crítico e reflexivo sobre as diferentes opcións que se lle presentan o remata-la escolaridade obrigatoria. Tratarase de orientar ós alumnos sobre os itinerarios académicos e profesionais máis idóneos tendo en conta  os intereses, motivacións, aptitudes e trazos da personalidade de cada un deles.

> Plan de acollida a alumnado extranxeiro
O plan de acollida definímolo como o conxunto de actuacións que o centro educativo pon en marcha para facilitar a adaptación deste alumnado que se incorpora,  e ten como referencia a Orde 20 de febreiro de 2004  pola que se establecen as medidas de atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro.