Aviso Legal

1. INFORMACIÓN XERAL. O sitio web www.colexioalba.com é responsabilidade de CENTRO DE ESTUDIOS ALBA, S.L. (B-36.603.439), empresa con enderezo social situado en Rúa Esperanto, 8, CP 36204, Vigo (Pontevedra).

Datos de contacto:

CENTRO DE ESTUDIOS ALBA, S.L.
Rúa Esperanto, 8, CP 36204
Vigo, Pontevedra
Teléfono: 986 413 933
E-mail: cpr.alba@edu.xunta.es

2. DATOS DE INSCRICIÓN. Esta entidade atópase inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, tomo 1016, folio 120, folla 2317.

3. USUARIOS. O acceso ao sitio web do CENTRO DE ESTUDIOS ALBA, S.L. atribúe a condición de usuario ou visitante e implica a aceptación de todas as condicións expresadas no presente Aviso Legal.

4. DEREITO DE USO LIMITADO. Non se permite a copia, reprodución, publicación, modificación, distribución ou traslado a outros sitios web dos contidos deste portal sen a previa autorización por escrito de CENTRO DE ESTUDIOS ALBA, S.L.

5. CONTIDOS. A información (textos, imaxes, vídeos, etc.) contida neste sitio web ten propósitos únicamente informativos. O acceso do usuario á mesma non xera relación comercial, contractual ou profesional entre os usuarios e o CENTRO DE ESTUDIOS ALBA, S.L. O CENTRO DE ESTUDIOS ALBA, S.L. resérvase o dereito a modificar ou eliminar todo ou parte do contido do dominio web sen previo aviso.

6. COMUNICACIÓNS. A excepción dos datos persoais cuxa protección é regulada nun apartado posterior, as comunicacións que estableza o visitante deste portal a través dos medios proporcionados ao efecto considéranse non confidenciais e non privadas. As informacións proporcionadas polo visitante poderán ser utilizadas para calquera fin que non contraveña a lei. Doutra banda o visitante comprométese a non difundir a través deste portal ningunha información que sexa contraria á lei e á honestidade, particularmente información difamatoria, daniña, perigosa para os menores, obscena, falsa, enganosa ou que atente contra os dereitos de privacidade ou propiedade intelectual de terceiras partes. Se o fixese, o visitante será o único responsable e será perseguido pola lei. CENTRO DE ESTUDIOS ALBA, S.L. non poderá ser culpada nin principal nin subsidiariamente en relación con elo.

7. LIGAZÓNS A OUTROS SITIOS WEB. Esta páxina provee ligazóns a outros sitios web que son propiedade de terceiras partes. CENTRO DE ESTUDIOS ALBA, S.L. non controla ditos sitios e polo tanto non se fará responsable de ningún dano que poida sufrir o usuario como consecuencia de ter entrado en ditas páxinas a través das ligazóns deste sitio web, incluídos os derivados a situación ilegais, ilexítimas ou perseguibles que poidan existir nos mesmos.

8. MARCAS REXISTRADAS. Aínda que non se especifique concretamente en cada caso, as marcas que aparecen nesta páxina, tanto as propias de CENTRO DE ESTUDIOS ALBA. S.L. como as de terceiras partes, teñen o carácter de protexidas. Polo tanto, o usuario non poderá facer uso de ningunha delas sen o consentemento previo e escrito do seu propietario.

9. PROTECCIÓN DE DATOS. Aos efectos do previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), CENTRO DE ESTUDIOS ALBA, S.L. informa ao usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado por e para dita empresa e baixo a súa responsabilidade, no que se manterán mentras se consideren útiles  para a exclusiva finalidade de xestionar os datos co fin proposto no sitio. CENTRO DE ESTUDIOS ALBA, S.L. tomará todas as medidas que estime oportunas para evitar que os datos persoais do visitante vaian a parar a outras mans alleas á relación que se mantén entre ambos.

A información persoal recollida ten como finalidade que CENTRO DE ESTUDIOS ALBA, S.L.  ofreza aos seus usuarios o mellor servizo posible, realizar os servizos contratados ou contactar co usuario para cuestión derivadas da propia relación que se estableza entre ambalas dúas partes.

Por elo, salvo que se reciba notificación escrita en contra, por carta (dirixida ao seguinte enderezo: Rúa Esperanto, 8, CP 36204, Vigo – Pontevedra, ou por Fax: 986 411 810), cos seguintes datos e firmada: nome e apelidos do usuario, enderezo a efectos de notificación, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasapote, e petición en que se concreta a solicitude (no caso de representación, deberá probarse a misma mediante documento fidedigno): o visitante autoriza a CENTRO DE ESTUDIOS ALBA, S.L. a utilizar a súa información persoal para prestar os seus servizos, incluíndo o uso para o envío de material informativo e o acceso aos datos imprescindibles dos usuarios a terceiras empresas contratadas para ofrecer algún servizo vencellado á actividade do centro como os de comedor, actividades extraescolares e semellantes. CENTRO DE ESTUDIOS ALBA, S.L.  non venderá nin alugará dita información a terceiras partes. Deste xeito CENTRO DE ESTUDIOS ALBA, S.L., informa ao usuario sobre a posibilidade que lle asiste de exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición ou cancelación dos seus datos persoais.